DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. Wiktorii Kowalewskiej

Menu serwisu

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
15 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Daniel, Dawid, Dawida, Egon, Henryk,
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota,
Lubomysł, Niecisław, Włodzimierz

Do końca roku zostało 170 dni.
Zodiak: Rak

Zasady kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie

Zasady kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U. 2012 poz. 964.

 Do domu kieruje się na podstawie: 

1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej; 2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

 Do wniosku dołącza się:

1. Decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

2. Decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego;  W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.  W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów. Powinny one zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.   

    Odpłatność :

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 14.03.2017 wynosi 3190 zł.                         

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są:

- mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% emerytury lub renty

- małżonek, zstępni przed wstępnymi  - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Decyzję administracyjną o umieszczeniu w DPS podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, działający z upoważnienia Starosty łomżyńskiego.